Foreningen Frihed for Ukraine

Vedtægter


 

 • 1: NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er Frihed for Ukraine.  Foreningen har hjemsted i Aabenraa kommune.

 

 • 2: FORMÅL

Foreningens formål er at danne rammen for aktiviteter og indsamlinger der fremmer oplysning om- og støtte til Ukraine. Dertil hører at:

 • skaffe midler til Jens Alstrups reportagerejser til Ukraine,
 • yde hjælp til ukrainske soldater. Herunder med personlige fornødenheder og udstyr til brug i tjenesten i bredere forstand,
 • hjælpe med til genopbygning af civilsamfundet og andre humanitære formål i Ukraine,
 • At støtte veteraner fra krigen til bedst muligt at komme tilbage til en civil tilværelse.

Foreningen kan indgå i samarbejde med andre organisationer med tilsvarende formål og dele af foreningens hjælp kan også blive delegeret via disse andre organisationer, ligesom foreningen kan modtage midler og hjælp fra disse.

 

 • 3: MEDLEMMER

Som medlem af foreningen kan optages enhver efter bestyrelsens godkendelse. Ved indmeldelsen betales et gebyr fastsat af generalforsamlingen. Udmeldelse kan ske ved besked til bestyrelsen.

Det af generalforsamlingen fastsætte kontingent for medlemskab betales helårligt, efter bestyrelsens nærmere retningslinjer. Ved udmeldelse sker ingen refusion af gebyr eller kontingent.

Først efter 3 måneders medlemskab, kan nye medlemmer stemme til generalforsamlingen eller stille op til bestyrelsen. Dette gælder ikke på den stiftende generalforsamling.

Hvis et medlem ikke lever op til foreningens formål, eller udviser en upassende adfærd (skrift eller tale) til skade for foreningen, kan bestyrelsen ekskludere vedkommendes medlemskab. Eksklusionen meddeles den pågældende og har virkning fra det tidspunkt hvor meddelelsen er kommet frem.

 

 • 4: GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Generalforsamlingen kan fastsætte et indmeldelsesgebyr og et kontingent for medlemskab.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, inden udgangen af april måned, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen kan ske via mail eller SMS til medlemmerne. Indkaldelsen kan også ske alene ved opslag på foreningens hjemmeside. Første ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned 2024.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, tid og sted for afholdelsen. En generalforsamling kan afholdes virtuelt hvis bestyrelsen ønsker det.

 

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Formandens beretning
 • Godkendelse af det reviderede regnskab
 • Godkendelse af budget og fastsættelse af gebyrer og kontingent
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og ekstern revisor.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset antallet af deltagere eller fremmødte. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved beslutning om vedtægtsændringer kræves dog 2/3 af deltagernes stemmer. Der kan ikke stemmes via fuldmagt.

Beslutningsreferat, underskrevet af formand og dirigent, kan sendes til medlemmerne eller offentliggøres på foreningens hjemmeside.

 

 • 5: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst indkaldes af bestyrelsen med 2 ugers varsel. Bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvis 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt ønsker det. Ønsket skal indeholde det- eller de emner der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter bestyrelsen har modtaget det krævede antal ønsker.

 

 • 6: LEDELSE OG TEGNINGSFORHOLD

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand, næstformand, regnskabsansvarlig og sekretær. Ved et bestyrelsesmedlems forfald, indtræder pågældendes suppleant.

Bestyrelsen forestår foreningens virke og drift mellem generalforsamlingerne.

Der afholdes møder efter behov, dog minimum hvert kvartal. Der skal deltage mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, for at bestyrelsen er beslutningsdygtig. I tilfælde af afstemninger og stemmelighed, er formandens stemme afgørende. Der skal skrives beslutningsreferat efter hvert møde.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, således at halvdelen af bestyrelsens medlemmer/suppleanter er på valg det ene år og den anden halvdel på valg det følgende år. En suppleant, der indtræder i stedet for et bestyrelsesmedlem, følger det pågældende bestyrelsesmedlems valgperiode.

Foreningen tegnes af formanden eller, i formandens fravær, næstformanden i forening med den regnskabsansvarlige.

 

 • 7: AMBASSADØRER OG SPECIALISTER

Bestyrelsen kan beskikke et antal ambassadører og specialister til at bistå bestyrelsen med sit arbejde eller til at forestå konkrete opgaver for bestyrelsen.

 

Beskikkelsen skal beskrive den konkrete opgave og skal være tidsbegrænset. Hvervet bortfalder automatisk når opgaven er fuldført eller når beskikkelsesperioden udløber. Bestyrelsen kan forlænge beskikkelserne.

Ambassadører og specialister behøver ikke være medlem af foreningen. Udførelsen af deres hverv sker under bestyrelsens tilsyn og ansvar overfor generalforsamlingen.

 

 • 8: ØKONOMI

Foreningen kan have indtægter fra indsamlinger, donationer, webaktiviteter (f.eks. webshop), auktioner, offentlige tilskud og overskud fra andre aktiviteter.

For bestyrelsen gælder dansk rets almindelige erstatningsregler. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens evt. økonomiske forpligtigelser.

 

 • 9: REGNSKAB OG REVISION

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Regnskabet kan føres af eksterne interessenter, valgt af bestyrelsen, men under den regnskabsansvarliges tilsyn.

Ekstern revisor skal være registreret eller statsautoriseret. Dette krav gælder ikke en eventuel intern revisor.

Regnskabet revideres, på den regnskabsansvarliges foranledning, af foreningens eksterne revisor og godkendes af bestyrelsen, inden forelæggelse til endelig godkendelse på generalforsamlingen. Ekstern revisor kan foretage uanmeldt revision efter eget skøn. Det samme gælder den eventuelle interne revisor.

Foreningens midler indsættes på et antal bankkonti, som tegnes af formanden eller næstformanden i forening med den regnskabsansvarlige.

 

 • 10: FORENINGENS OPLØSNING

Foreningens opløsning kræver 2/3 flertal blandt de på generalforsamlingen, eller den ekstraordinære generalforsamlings, deltagende medlemmer.

Hvis foreningen opløses skal eventuelle uforbrugte midler og andre aktiver doneres til en forening eller organisation med tilsvarende formål; at yde støtte til Ukraine.

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 31.01-2023


Vores indsamlingstilladelse fra Civilstyrelsen kan du ser HER

Du er mere end velkommen til at donere et pengebeløb - eller en ydelse.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel:

reg.nr.: 2300 kontonr. 8983973370 eller PayPal (som dog snupper 6% i fee !) Obs: Vi arbejder på en sanrlig MobilePay løsning :-)